Staviame vaše sny

You are here: Home / Staviame vaše sny

Spoločnosť IM STAV, s.r.o.

ponúka svojim klientom komplexné poradenstvo a konzultácie v rámci svojho pôsobenia a vykonávaných činností.

Našim cieľom je ponúkať kvalitné moderné bývanie s ohľadom na všetky moderné aspekty života a požiadavky zákazníkov so zabezpečením adekvátneho servisu.

Kvalita bývania

Každý z nás chce bývať na úrovni, ktorá je obrazom našej individuality, jedinečnej osobnosti. Naše predstavy o domove ovplyvňuje aj miera informovanosti, spoločenstvo, v ktorom žijeme, naše finančné možnosti a pod.

Kvôli uskutočneniu sna o domove si dokážeme odpustiť dovolenky, odsunieme kúpu nového auta a plánovaniu i výstavbe obetujeme týždne i mesiace voľného aj pracovného času. Vlastné obydlie, nech je to byt alebo dom, je často cieľom, ktorého naplnenie ľudí spája, no neraz aj rozdeľuje. Aby sme si spolu so svojou rodinou mohli splnenie sna užívať, nestačí len snívať – musíme aj plánovať! A to je prvý krok k realizácii sna.

 Možnosti financovania rodinného domu

Pre všeobecný prehľad možnosti financovania výstavby rodinného domu je prospešné sa oboznámiť so základnými alternatívami financovania a poukázať na ich podstatné vlastnosti, ktoré vám pomôžu pri výbere možností finančného krytia vášho rozpočtu.

Pre  väčšinu  je výstavba rodinného domu celoživotná investícia a nie každý si môže dovoliť financovať celú stavbu z vlastných zdrojov. Spolupracujeme s týmom, ktorý Vám pomôže zabezpečiť chýbajúce financie.

 

Hypotéka zo zákona je dlhodobý úver na kúpu, výstavbu alebo zmenu nehnuteľnosti so zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenska. Hypotéka zo zákona je poskytovaná bankami, ktoré musia vydávať, pre tento druh hypotéky, špeciálne cenné papiere – hypotekárne záložné listy. Poskytuje sa najmenej na 4 a najviac na 30 rokov.

Bezúčelová hypotéka je úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Bezúčelová hypotéka môže byť použitá na akýkoľvek účel, ktorý netreba preukazovať. Poskytuje sa na 1 až 30 rokov ( záleží od banky ). Spravidla má vyššiu úrokovú sadzbu ako hypotekárny úver iného druhu. Hypotéka na čokoľvek sa v závislosti od banky a bonity klienta poskytuje až do výšky 95% hodnoty nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť, ktorou sa takáto hypotéka zabezpečuje, by mala byť určená na bývanie – skolaudovaný byt alebo RD. Pozemok alebo nebytové priestory sa pri hypotéke bez určenia účelu nedajú použiť alebo iba výnimočne.

Skôr než začnete stavať

… Stavebný pozemok

Výber stavebného pozemku je prvým a aj najdôležitejším rozhodnutím. Je potrebné si uvedomiť že nevyberáme iba stavebný pozemok, ale aj miesto kde budeme tráviť zvyšok života.

01072011600

… Projekt rodinného domu

Po výbere stavebného pozemku môžete pristúpiť k výberu vhodného rodinného domu. Tu treba najmä zvažovať koľko obyvateľov bude daný rodinný dom obývať a aké sú Vaše požiadavky na veľkosti a funkčné usporiadanie obytných plôch a priestorov podľa životného štýlu a zvykov Vašej rodiny. V neposlednom rade je dôležitý aj vonkajší vzhľad a celková architektúra domu.

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť kompletnú projektovú dokumentáciu, či už Vaše požiadavky splňa katalógový dom alebo máte predstavu o individuálny projekt.

Working on blueprints

 … Stavebné povolenie

Rodinný dom môžete stavať iba na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom. Funkciu stavebných úradov vykonávajú mestské a obecné úrady.

V prípade záujmu vieme zabezpečiť pre Vás stavebné povolania a k tomu ostatné vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí. K tomu zabezpečíme aj stavebného dozora v prípade stavbyvedúceho.

… Výstavba rodinného domu

Samotná výstavba rodinného domu je zložitý a náročný proces. Ešte pred samotným začatím prác, by mal mať každý z Vás jasno, akým spôsobom chce stavať a aké materiály a technológie chce použiť pri výstavbe. Výstavbu je možné realizovať viacerými spôsobmi.

V prípade záujmu Vám vyhotovíme položkovitý rozpočet, kde naceníme jednotlivé materiály a práce. Stavebné práce sú vykonané s odborne spôsobilými pracovníkmi.

DSC_0009DSC_0704

FB_IMG_1438664191624

 

… Kolaudácia

Po samotnej realizácii a prevzatí stavby od dodávateľa Vám zostáva už iba posledný, ale nemenej dôležitý krok k tomu, aby ste sa mohli nasťahovať do vlastného rodinného domu. Dokončenú stavbu môžete obývať a užívať iba po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, ktorý na danú stavbu vydal stavebné povolenie. Od kolaudácie sa môže upustiť, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, aj v situácii, keď bolo nutné stavebné povolenie na ich realizáciu. Požaduje sa vždy, keď je stavba určená na bývanie či rekreáciu. Opačne je to prípade garáže, tam je potrebná len vtedy, ak ju už nie je nemožné zaradiť medzi drobné stavby.

Kolaudačné konanie zaháji stavebný úrad na základe žiadosti staviteľa. Na poplatky si môžete pripraviť približne od 20 – 100 EUR. Závisia od charakteru výstavby, napr. od toho či máte garáž, spevnené plochy a pod.

K žiadosti o kolaudáciu je potrebné doložiť všetky revízne správy, tlakové skúšky zo zariadení a technológií použitých pri výstavbe. Ďalej je potrebné doložiť certifikáty, prehlásenia o zhode všetkých materiálov a výrobkov zapracovaných v stavbe a súhlas na pripojenie rodinného domu od jednotlivých správcov sietí. Zmeny oproti pôvodnému projektu vykonané počas výstavby musia byť riadne zakreslené oprávnenou osobou a potvrdené autorom projektu. Dôležitou dokumentáciou je aj stavebný denník.

Po dodaní všetkých potrebných dokumentov stavebný úrad na kolaudačnom konaní prekontroluje všetky náležitosti v miestnom zisťovaní spojenom s ústnym konaním. Túto udalosť má dotyčný úrad povinnosť oznámiť najmenej 10 dní vopred. Daná inštitúcia by mala vašu žiadosť spracovať do 30 dní, len v komplikovanejších prípadoch sa môže tento proces predĺžiť na dobu 60 dní. Po dohodnutí miestneho zisťovania priamo na mieste stavby kolaudačná komisia prešetrí, či sa daná stavba zrealizovala podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli splnené všetky požiadavky definované územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Súčasne prebehne aj ústne konanie, ktoré je zostávajúcou možnosťou, aby všetci účastníci kolaudácie vyjadrili svoje prípadne námietky.

Následne, v prípade súhlasu so skutočnosťou, bude vydané kolaudačné rozhodnutie a vy sa môžete presťahovať do svojho nového vysnívaného rodinného domu. Teda ešte nie hneď. Najprv je potrebné dom zaevidovať na obecnom úrade. Ten vám pridelí súpisné číslo, a potom môžete zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Na katastrálnom úrade ju zas zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu. Je potrebné predložiť originálne dokumenty alebo úradne overené kópie. Do listu vlastníctva sa zapíše ako vlastník stavby tá osoba, ktorá je v kolaudačnom rozhodnutí uvedená ako stavebník. V prípade, že chcete zapísať aj inú osobu, treba priložiť dokumentáciu, ktorá túto skutočnosť potvrdzuje, napríklad darovaciu zmluvu. Aby ste sa vyhli pokute, mali by ste to vykonať do 30 dní od nadobudnutia právomoci kolaudačného rozhodnutia.

Na záver je potrebné pamätať na skutočnosť, že kolaudáciou sa zmenila aj výška dane z nehnuteľnosti a je povinné nahlásiť túto zmenu na vašom obecnom alebo miestnom úrade, aby bola v zmysle platných zákonov aktualizovaná platba dane z nehnuteľností z vášho rodinného domu.

Energetický certifikát

Účelom certifikácie je zistiť objektívny stav každej budovy z hľadiska jej energetickej náročnosti. Budovy odrobené certifikácii sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried A až G. Triedenie by malo pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna.

Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len oprávnené osoby, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie na základe živnosti, pričom osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu.

Tepelnotechnický posudok (projektové energetické hodnotenie) je dokument, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie. Projektovým hodnotením je určenie potreby tepla výpočtom podľa navrhovaných vstupných údajov stavebných konštrukcií. Pri posúdení je tiež cieľom optimalizovať tepelnú obálku budovy, aby nebol niektorý článok v tepelnej obálke poddimenzovaný resp. predimenzovaný v porovnaní s ostatnými.

Obsahuje identifikačné údaje oprávnenej osoby, opis budovy, kategóriu budovy, zatriedenie budovy do energetickej triedy, číselne ukazovatele, výsledky výpočtu a údaj platnosti. Vzhľad energetického certifikátu musí zodpovedať vzoru, ktorý je zverejnený vo vyhláške MVRR SR č. 364/2012 Z.z.

Energetický certifikát je dokladom, ktorý je  potrebný ku kolaudácii novej budovy, významnej obnove, alebo pri predaji a prenájme. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.

energeticky certifikat - rodinny dom

Platnosť energetického certifikátu je 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.