Energetický certifikát

Účelom certifikácie je zistiť objektívny stav každej budovy z hľadiska jej energetickej náročnosti. Budovy odrobené certifikácii sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried A až G. Triedenie by malo pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna.

Účelom certifikácie je zistiť objektívny stav každej budovy z hľadiska jej energetickej náročnosti. Budovy odrobené certifikácii sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried A až G. Triedenie by malo pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna.

Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len oprávnené osoby, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie na základe živnosti, pričom osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu.

Tepelnotechnický posudok (projektové energetické hodnotenie) je dokument, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie. Projektovým hodnotením je určenie potreby tepla výpočtom podľa navrhovaných vstupných údajov stavebných konštrukcií. Pri posúdení je tiež cieľom optimalizovať tepelnú obálku budovy, aby nebol niektorý článok v tepelnej obálke poddimenzovaný resp. predimenzovaný v porovnaní s ostatnými.

Obsahuje identifikačné údaje oprávnenej osoby, opis budovy, kategóriu budovy, zatriedenie budovy do energetickej triedy, číselne ukazovatele, výsledky výpočtu a údaj platnosti. Vzhľad energetického certifikátu musí zodpovedať vzoru, ktorý je zverejnený vo vyhláške MVRR SR č. 364/2012 Z.z.

certifikát

Energetický certifikát je dokladom, ktorý je potrebný ku kolaudácii novej budovy, významnej obnove, alebo pri predaji a prenájme. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Platnosť energetického certifikátu je 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Podobné články