Kolaudácia

Po samotnej realizácii a prevzatí stavby od dodávateľa Vám zostáva už iba posledný, ale nemenej dôležitý krok k tomu, aby ste sa mohli nasťahovať do vlastného rodinného domu. Dokončenú stavbu môžete obývať a užívať iba po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, ktorý na danú stavbu vydal stavebné povolenie. Od kolaudácie sa môže upustiť, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, aj v situácii, keď bolo nutné stavebné povolenie na ich realizáciu. Požaduje sa vždy, keď je stavba určená na bývanie či rekreáciu. Opačne je to prípade garáže, tam je potrebná len vtedy, ak ju už nie je nemožné zaradiť medzi drobné stavby.

Kolaudačné konanie zaháji stavebný úrad na základe žiadosti staviteľa. Na poplatky si môžete pripraviť približne od 20 – 100 EUR. Závisia od charakteru výstavby, napr. od toho či máte garáž, spevnené plochy a pod.

K žiadosti o kolaudáciu je potrebné doložiť všetky revízne správy, tlakové skúšky zo zariadení a technológií použitých pri výstavbe. Ďalej je potrebné doložiť certifikáty, prehlásenia o zhode všetkých materiálov a výrobkov zapracovaných v stavbe a súhlas na pripojenie rodinného domu od jednotlivých správcov sietí. Zmeny oproti pôvodnému projektu vykonané počas výstavby musia byť riadne zakreslené oprávnenou osobou a potvrdené autorom projektu. Dôležitou dokumentáciou je aj stavebný denník.

Po dodaní všetkých potrebných dokumentov stavebný úrad na kolaudačnom konaní prekontroluje všetky náležitosti v miestnom zisťovaní spojenom s ústnym konaním. Túto udalosť má dotyčný úrad povinnosť oznámiť najmenej 10 dní vopred. Daná inštitúcia by mala vašu žiadosť spracovať do 30 dní, len v komplikovanejších prípadoch sa môže tento proces predĺžiť na dobu 60 dní. Po dohodnutí miestneho zisťovania priamo na mieste stavby kolaudačná komisia prešetrí, či sa daná stavba zrealizovala podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli splnené všetky požiadavky definované územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Súčasne prebehne aj ústne konanie, ktoré je zostávajúcou možnosťou, aby všetci účastníci kolaudácie vyjadrili svoje prípadne námietky.

Následne, v prípade súhlasu so skutočnosťou, bude vydané kolaudačné rozhodnutie a vy sa môžete presťahovať do svojho nového vysnívaného rodinného domu. Teda ešte nie hneď. Najprv je potrebné dom zaevidovať na obecnom úrade. Ten vám pridelí súpisné číslo, a potom môžete zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Na katastrálnom úrade ju zas zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu. Je potrebné predložiť originálne dokumenty alebo úradne overené kópie. Do listu vlastníctva sa zapíše ako vlastník stavby tá osoba, ktorá je v kolaudačnom rozhodnutí uvedená ako stavebník. V prípade, že chcete zapísať aj inú osobu, treba priložiť dokumentáciu, ktorá túto skutočnosť potvrdzuje, napríklad darovaciu zmluvu. Aby ste sa vyhli pokute, mali by ste to vykonať do 30 dní od nadobudnutia právomoci kolaudačného rozhodnutia.

Na záver je potrebné pamätať na skutočnosť, že kolaudáciou sa zmenila aj výška dane z nehnuteľnosti a je povinné nahlásiť túto zmenu na vašom obecnom alebo miestnom úrade, aby bola v zmysle platných zákonov aktualizovaná platba dane z nehnuteľností z vášho rodinného domu.

Podobné články